Aké napájacie zdroje poznáme?

Napájací zdroj, (v praxi aj menej presný pojem napájanie), je elektronický obvod, ktorý zabezpečuje elektrickú energiu požadovaných parametrov pre napájaný elektronický obvod; obvykle premenou elektrickej energie z iného zdroja.

Stabilizácia napätia u základného druhu lineárnych zdrojov sa dosahuje tak, že k obvodu napájanému z nestabilizovaného zdroja vyššieho napätia cez vhodný rezistor je paralelne zapojený prvok, ktorého voltampérová charakteristika vykazuje prudký nárast prúdu pri požadovanom napätí. Takýmto prvkom je Zenerova dióda, ktorá sa vyrába v širokom rozsahu prahových napätí. Podobnú vlastnosť má aj bežná usmerňovacia dióda, tá však má prahové napätie dané použitým základným materiálom .

Nedostatkom zdroja so Zenerovou diódou je pomerne zlá stabilita výstupného napätia, pomerne malý prúdový rozsah, a najmä malá účinnosť, keďže sa elektrická energia mení na teplo v sériovom rezistore aj v samotnej Zenerovej dióde.

 

káble z elektrospotrebiča

 

Spínacie zdroje využívajú spínací prvok (tranzistor), ktorý pomerne vysokou frekvenciou a periodicky zopína a rozpína vstupné napätie do obvodu pozostávajúceho z kombinácie cievky kondenzátora  a diódy. Vhodnou kombináciou týchto prvkov je možné dosiahnuť zníženie napätia (tzv. step-down, alebo buck regulator) aj zvýšenie napätia (tzv. step-up, boost regulator).

Iným druhom spínaných zdrojov je zdroj s transformátorom a následným diódovým usmerňovačom, kde sa využívajú výhodné vlastnosti (menšie rozmery transformátora pri veľkých prúdoch, menšie magnetické straty) moderných magnetických materiálov pri vysokých frekvenciách.

Zmenou frekvencie a striedy spínania je možné v týchto zapojeniach dosiahnuť zmenu výstupného napätia. Súčasťou zdroja je preto obvod (obvykle v podobe integrovaného obvodu), ktorý zabezpečuje zmenu frekvencie alebo striedy (príp. oboch) na základe spätnej väzby z výstupného napätia tak, aby sa zabezpečilo stabilné výstupné napätie pri rozličnom zaťažení.

meranie elektrického napätia

Sieťové zdroje 12v čerpajú energiu z bežnej elektrickej distribučnej siete. Vstupom je preto striedavé napätie frekvencie 50 – 60 Hz v rozsahu 110 – 240 V. Je preto potrebné pri ich konštrukcii aj výrobe dodržiavať príslušné elektrotechnické a bezpečnostné normy.

Sieťové zdroje sa konštruujú buď s bežným transformátorom a následným usmerňovačom a lineárnym stabilizátorom, alebo ako spínané zdroje s transformátorom.

Menšie sieťové zdroje sa často nazývajú adaptér.