Dôležitý sektor spoločnosti

Potravinársky priemysel (z češtiny potravinářský průmysl Schoellerallibert) alebo skráteným a verejnosti viac známym pomenovaním potravinárstvo je jeden zo spracovateľských ekonomických odvetví. Zaoberá sa spracovaním poľnohospodárskych výrobkov z takzvanej prvovýroby. Potravinársky priemysel je teda veľmi úzko spätý s poľnohospodárstvom. Plní nezanedbateľné a neodmysliteľné funkcie a preto je vskutku veľmi dôležitou spracovateľskou oblasťou. Nielenže zabezpečuje prevzatie, skladovanie a spracovanie poľnohospodárskych plodín a produktov, taktiež vyrába potravinárske výrobky, čím sa priamo zúčastňuje na zásobovaní obyvateľstva potravinami. Potravinárskym sortimentom je sedem- až osemtisíc druhov výrobkov určených pre potreby trhu. Pri akostnom a hmotnostnom sortimente sa tento počet rozrastá o ďalšie dve- až tritisícky produktov, čo teda spolu činí desaťtisíc druhov výrobkov.

Potraviny

Bývalé Československo bolo považované za sebestačnú krajinu v oblasti potravinovej samostatnosti a nezávislosti. V súčasnosti to už nemôžeme tvrdiť, avšak dnešné Slovensko je (respektíve bolo) centrom poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. V roku 1999 bolo zistené, že výroba potravinárskych výrobkov dosiahla hodnotu približne 2 333 533 497 eur, suma sa dovážané potraviny sa uvádza od 896 235 810 eur do asi 995 817 566 eur.

Potraviny

Na Slovensku rozlišujeme celkovo pätnásť odborov v rámci potravinárskeho priemyslu. Sú nimi mäsopriemysel, teda priemysel s mäsovými výrobkami, priemysel mlieka a výroby syrov, mlynský a pekárenský priemysel sústredený v obilinárkych oblastiach Slovenska (Trnava, Nitra, Piešťany), cukrovarníctvo na výrobu a spracovanie cukru získaného z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny, liehovnícky a pivovarnícky priemysel, konzervárenský priemysel, vinárstvo, hydinársky priemysel, cukrovinkárstvo špecializujúce sa na výrobu cukroviniek, škrobárne na výrobu škrobu, ovocinárstvo zaoberajúce sa stromami a ovocím, mraziarne a spracovanie rýb, priemysel tukov a jedlých olejov a nakoniec výroba nealkoholických nápojov a stáčanie minerálnych vôd.